Stadt, Land, Fluss: L (Amerika)


Stadt: La Ceiba (Honduras)

Land: Libyen (Afrika) Hinweis: Ausnahmeregelung greift!

Fluss: Lawa (Suriname, Französich-Guayana)

Keine Kommentare: